Algemene voorwaarden Foxtext

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden en iedere overeenkomst tussen Foxtext en de opdrachtgever waarop Foxtext deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Foxtext indien voor de uitvoering ervan derden betrokken dienen te worden.

Artikel 2: Kwaliteit

Foxtext verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de briefing. Foxtext levert teksten af in goed Nederlands en volgens de standaardspelling. Vertalingen worden geleverd in correcte stijl en spelling van de overeengekomen taal.

Artikel 3: Geheimhouding

Foxtext verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 4: Offerte en offertekosten

A. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt ge- nomen, maar niet langer dan twee maanden.
B. Foxtext is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd en ondertekend. Voor extra werkzaamheden die niet zijn genoemd in de ondertekende offerte en/of bevestiging geldt een meerprijs.
C. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De opdrachtgever mag in dat geval de voorstellen daarin gebruiken, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van Foxtext.
D. In iedere offerte en/of bevestiging en in de factuur maakt Foxtext onderscheid tussen honorariumkosten, andere directe kosten en kosten van derden.
E. Alle in de offertes en/of bevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5: Voorbereidingskosten

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Foxtext en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan mag Foxtext daarvoor kosten in rekening brengen. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 6: Concept en eenmalige herziening

De offerte van Foxtext heeft in principe betrekking op eenmaal een herziening van de geleverde teksten na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de teksten, voortvloeiend uit de oorspronkelijke opdracht, zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht. In een offerte kan wel expliciet van deze bepaling worden afgeweken.

Artikel 7: Tussentijdse wijziging van de opdracht

A. Als een opdrachtgever na het verstrekken van de opdrachtbevestiging zijn opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor geldt dan ook een aanvullende prijsafspraak.
B. Als de opdrachtgever zijn opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, al dan niet als gevolg van gewijzigde omstandigheden, dan is Foxtext niet verplicht werk dat nog niet gereed is te leveren. Foxtext heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een redelijke schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht bij Foxtext geeft deze dat direct door aan de opdrachtgever. Deze heeft na ont- vangst van deze mededeling acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Foxtext af te nemen en het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden. Met overmacht worden de omstandigheden bedoeld waarmee Foxtext bij het aanvaarden van de opdracht geen rekening hoefde te houden en die hij ook niet kende.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Foxtext aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Foxtext worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Foxtext zijn verstrekt, heeft Foxtext het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Op concepten en de eindversies moet door opdrachtgever binnen 14 dagen zijn gereageerd, tenzij anders overeengekomen. Reageert opdrachtgever niet binnen de gevraagde of overeengekomen termijn, dan wordt het concept of de eindversie als geaccepteerd beschouwt en mag Foxtext tot facturatie overgaan. In het geval de opdracht- gever aan Foxtext bronmateriaal en teksten verstrekt die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, garandeert opdrachtgever Foxtext dat zij gerechtigd is tot dit gebruik.

Artikel 10: Levering en eerste gebruiksrecht

A. De overeengekomen levertijd wordt zoveel mogelijk in acht genomen, maar geldt nimmer als fatale termijn. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als de opdrachtgever het resultaat heeft goedgekeurd dan wel aanvaard of als er uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat Foxtext aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden.
B. Alle rechten blijven bij Foxtext zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of er nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Auteursrechten

A. Bij opdracht tot het leveren van teksten draagt Foxtext eenmalig het publicatierecht over en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij de opdrachtgever de auteursrechten expliciet heeft afgekocht, blijft het auteursrecht in handen van Foxtext.
B. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht aan Foxtext worden meegedeeld en Foxtext moet daarmee akkoord zijn gegaan. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Foxtext kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
C. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Foxtext krijgt, kan Foxtext op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als deze situatie leidt tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een redelijke schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
D. De bepalingen van artikel 11 hebben ook betrekking op teksten die Foxtext van derden betrekt. Foxtext garandeert daarbij de opdrachtgever dat zij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 12: Vrijwaring, aansprakelijkheid

A. Bij opdracht tot het leveren van teksten, heeft de opdrachtgever als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Foxtext tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
B. Foxtext is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Foxtext van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap die van een gemiddelde tekstschrijver mag worden verwacht. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag dat Foxtext voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
C. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
D. Foxtext is niet aansprakelijk voor alle (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden. De opdrachtgever zal Foxtext vrijwaren van iedere aanspraak ter zake.
E. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de kosten en de schade die Foxtext lijdt ten gevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 9 genoemde informatie, tenzij dit de opdrachtgever niet is aan te rekenen.

Artikel 13: Beperkingen en onrechtmatig gebruik

Foxtext is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 14: Betaling

A. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen.
B. Foxtext kan een aanbetaling verlangen en is bevoegd werkzaamheden op te schorten totdat betaling hiervan heeft plaatsgevonden.
C. Bij betalingen, later dan twee maanden na de factuurdatum, is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro.
D. Betalingen zijn altijd in mindering op de door de opdrachtgever verschuldigde kosten die het langst openstaan, zelfs als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Artikel 15: Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg. Mocht dit geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een beroep op de rechter doen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Foxtext en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.